יום רביעי, 26 באוגוסט 2015

מוגנות: צוות מוגנות קהילתי - בהלכה

 

              צוות מוגנות קהילתי – בהלכה

חפץ חיים, הלכות אסורי רכילות, הציורים, ו:

אִם נִשְׁמַע עַל... – צָרִיךְ לְגַלּוֹת לוֹ, וְעַל זֶה נֶאֶמְרוּ סְמוּכִין, "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ", אֲבָל "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעך".

באר מים חיים, הל' רכילות, כלל ט ס"ק א:

ונראה לי דמחויב מן הדין להגיד לו. וראיה ממה דגרסינן בסנהדרין (ע"ג ע"א):
מנין לרואה את חבירו טובע בנהר וכו' או לסטין באין עליו? תלמוד לומר: לא תעמוד על דם רעך.
והובא דין זה בחו"מ (בסי' תכו) שצריך לילך ולגלות אזנו בזה... ואין לדחות, דהתם דווקא... להציל את הנפש... – דהרי... הלאו דלא תעמוד [על דם רעך] כולל נמי לכובש את עדותו בענין ממון... ואפילו לא תבעו חבירו... בוודאי... נכלל נמי בלאו זה שלא נרשל עצמנו ולהניח את חברנו לבוא לכלל הפסד לכתחילה כמו לענין נפשות...
ומה שציירה הברייתא לענין כובש את עדותו, לומר דבענין ממון יש לאו דלא תעמוד וכו' אפילו אם כבר נתן את ממונו בידי אנשי בליעל והם מכחישים לו, כיון דבעדותו של זה יכול לעזרו להוציא מהם והוא מתעצל בזה, עובר על לא תעמוד וכו'...

חפץ-חיים (הל' לשון הרע כלל ט סעי' ב):

א.       שיראה זה הדבר בעצמו, ולא ע"י שמיעה מאחרים, אם לא שנתברר לו אח"כ שהדבר אמת.
בירור מדוקדק של העובדות עד כמה שניתן [מודעות למעורבות של דמיונות – אצל המספר ואצל השומעים  הכרה בפער בין המידע הראשוני לבין מידע שנאסף בשיחה מסודרת עם רישום פרוטוקול]. הבחנה בין עובדות מוכחות, מידע מסופק ברמות שונות של ודאות, ספקולציות, חשדות וחששות. איסור קבלת לשון הרע – להתייחס למידע לא ודאי כוודאי..

ב. שייזהר מאד שלא יחליט תיכף את הענין בדעתו לגזל ועושק או להיזק... רק יתבונן היטב את עצם הענין, אם הוא עפ"י דין בכלל גזל או היזק.
הבנת אופי המקרה וההגדרה החוקית / ההלכתית / הטיפולית שלו.

ג.  שיוכיח את החוטא מתחילה, ובלשון רכה, אולי יוכל להועיל לו וייטיב ע"י זה דרכיו.
מיצוי אפשרויות 'רכות'.

ד.  שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא.
חובת הדיוק במסירת המידע הלאה.

ה.  שיכוון לתועלת... ולא ליהנות ח"ו מהפגם ההוא שהוא נותן בחבירו, ולא מצד שנאה שיש לו עליו מכבר.
לפעול בקור רוח. מהשכל ולא "מהבטן".

ו.  אם הוא יכול לסבב את התועלת הזאת גופא (=עצמה) בעצה אחרת, שלא יצטרך לספר את ענין הלשון הרע עליו אזי בכל גווני (=האופנים) אסור לספר.
חזרה למיצוי אפשרויות 'רכות'. דילמת השיתוף של כל חברי הצוות.

ז.   שלא יסובב (=ייגרם) ע"י הסיפור היזק להנידון יותר מכפי הדין שהיה יוצא אילו הועד עליו באופן זה על דבר זה בבית דין.
עריכת 'מאזן מחירים' בין האופציות. זהירות מנקיטת צעד שיביא נזק גדול יותר בהיבט אחר – לפוגע, לקהילה או לנפגע.

 

 

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה